Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, do których odsyła) zawiera warunki korzystania z naszej strony www.cubis-systems.com (nasza strona) jako gość albo zarejestrowany użytkownik. Proszę zapoznać się z poniższymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na te warunki oraz zobowiązują się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na poniższe warunki, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony.


Informacje o nas

www.cubis-systems.com prowadzona przez Cubis Systems ("My"). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Irlandii Północnej pod numerem NI 4078 a nasza siedziba mieści się pod adresem 4 Silverwood Industrial Estate, Lurgan, Co. Armagh, BT66 6LN, UK.


Dostęp do naszej Strony

Dostęp do naszej strony jest ograniczony czasowo. Zastrzegamy sobie prawo wycofania albo zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia (zob. poniżej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedostępność, z jakichkolwiek przyczyny, naszej strony w określonym czasie, albo przez określony okres czasu.

Mamy prawo ograniczać dostęp zarejestrowanych użytkowników do naszej strony, albo niektórych jej części.

Wszelkie kody identyfikacyjne użytkownika, hasła albo inne informacje wymagane przez nasze procedury bezpieczeństwa, utworzone samodzielnie bądź przekazane przez nas, należy traktować jako informacje poufne i nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim. Mamy w każdej chwili prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego albo hasła użytkownika, utworzonego samodzielnie albo przekazanego przez nas, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Do Państwa należy zapewnienie wszelkich warunków koniecznych do uzyskania dostępu do naszej strony. Do Państwa należy także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzeganie przez wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej strony za pośrednictwem Państwa połączenia internetowego.


Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem albo licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszej strony, a także materiałów na niej publikowanych. Prace te chronione są prawami autorskimi oraz traktatami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Mają Państwo prawo do wydruku jednego egzemplarza, oraz do pobrania fragmentów, jakichkolwiek podstron naszej witryny do użytku osobistego, a także do zwracania uwagi innych członków swojej organizacji na materiały znajdujące się na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować kopii drukowanych ani cyfrowych jakichkolwiek materiałów wydrukowanych bądź pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów audio lub wideo bądź grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze wskazać nas (oraz ewentualnie inne wskazane osoby) jako autora materiałów znajdujących się na naszej stronie.

Nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek materiałów dostępnych na naszej stronie do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas albo naszych licencjodawców.

W przypadku wydrukowania, kopiowania albo pobrania jakiejkolwiek części naszej strony z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, Państwa prawo do korzystania z naszej strony wygasa natychmiast z obowiązkiem, według naszego wyboru, zwrotu albo zniszczenia wszelkich kopii materiałów znajdujących się w Państwa posiadaniu.


Poleganie na informacjach zamieszczonych na Stronie

Nie należy traktować komentarzy i innych informacji zamieszczonych na naszej stronie jako wiążących porad. W związku z tym, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z jakichkolwiek działań podjętych w o oparciu o takie materiały przez jakiekolwiek osoby odwiedzające naszą stronę, albo działająca na podstawie informacji dotyczących znajdujących się na niej materiałów.

Nasza Strona ciągle się zmienia

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i dlatego jej treść może zmieniać się w każdym czasie Mamy prawo do zawieszenia dostępu do naszej strony albo jej całkowitego zamknięcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkie materiały znajdujące się na naszej stronie mogą w każdej chwili się zdezaktualizować; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich materiałów.


Nasza odpowiedzialność

Materiały udostępniane są na naszej stronie bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień co do ich prawidłowości. W zakresie dopuszczalnym przepisami praw, zarówno my, jaki i inne podmioty należące do naszej grupy kapitałowej oraz inne osoby trzecie z nami powiązane, niniejszym wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność z tytułu:

  • Wszelkich warunków, gwarancji oraz innych postanowień wynikających z ustawy, prawa zwyczajowego bądź zasad słuszności.
  • Jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bądź straty, bezpośrednie bądź pośrednie, poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną, albo w związku z korzystaniem z naszej strony, albo niemożnością skorzystania z niej, ani za skutki korzystania z naszej strony, jakichkolwiek stron, do których łącza się na niej znajdują albo jakichkolwiek materiałów na niej zamieszczonych, a w szczególności za:

     

    utratę zarobków bądź przychodów; utratę ewentualnych zleceń; utratę zysków albo umów; utratę spodziewanych oszczędności; utratę dobrego imienia; zmarnowanego czasu zarządu bądź biura; ani za jakiekolwiek inne straty bądź szkody, powstałe w jakikolwiek sposób, czy to w drodze deliktu (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy albo na innej drodze, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia.

Nie stanowi to wyłączenia naszej odpowiedzialności za ewentualną utratę życia lub zdrowia na skutek zaniedbania z naszej strony, ani odpowiedzialności za nieuczciwe przedstawienie informacji bądź wprowadzenie w błąd w kwestiach o istotnym znaczeniu, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wyłączyć ani ograniczyć.


Informacje dotyczące Państwa oraz odwiedzin na naszej Stronie

Informacje Państwa dotyczące są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. Poprzez korzystanie z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie i oświadczają, że wszelkie dane przez Państwa podawane są zgodne z prawdą.


Przesyłanie materiałów na naszą Stronę

Wszelkie materiały przesyłane na naszą stronę uznawane będą za niepoufne i niezastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania, powielania, przesyłania oraz ujawniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy także prawo ujawnienia Państwa tożsamości jakiekolwiek osobie trzeciej, zgłaszającej roszczenie, że jakiekolwiek materiały zamieszczone albo przesłane przez Państwa na naszą stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej albo ich prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności, także wobec jakichkolwiek osób trzecich, za treść oraz zgodność z prawdą jakichkolwiek materiałów zamieszczanych albo przesyłanych na nasza stronę przez Państwa, ani jakichkolwiek innych użytkowników.

Mamy prawo do usuwania wszelkich przesyłanych materiałów albo wpisów dokonywanych przez Państwa na naszej stronie.

Wirusy, włamania oraz inne naruszenia prawa

Zobowiązują się Państwo do niewykorzystywania naszej strony w niewłaściwy sposób poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych złośliwych bądź technologicznie szkodliwych materiałów. Niedozwolone są jakiekolwiek próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej strony, serwera, na której nasza strona jest przechowywana, ani jakiegokolwiek serwera, komputera albo bazy danych połączonych z naszą stroną. Niedozwolone są ataki na naszą stronę w drodze odmowy usługi (DoS) albo rozproszonej odmowy usługi (DDoS).

Naruszenie niniejszego punktu stanowiłoby przestępstwo na podstawie ustawy Computer Misuse Act 1990. Wszelkie przypadku naruszeń będziemy zgłaszać do odpowiednich organów ścigania, przekazując im w ramach współpracy tożsamość osób dopuszczających się naruszeń. W przypadku takiego naruszenia, prawo do korzystania z naszej strony wygasa natychmiast.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wyrządzone na skutek ataku odmowy usługi, wirusów ani innych materiałów technologicznie szkodliwych, które ewentualnie zainfekowały Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane albo inne materiały własne w związku z korzystaniem z naszej strony albo pobrania jakichkolwiek materiałów na niej opublikowanych, albo opublikowanych na jakiejkolwiek stronie, do której prowadzą z niej łącza.


Odnośniki do naszej Strony

Mogą Państwo zamieścić łącze do naszej strony pod warunkiem, że zostanie to dokonane w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie będzie szkodziło to naszej reputacji ani jej wykorzystywało. Jednakże, nie wolno zamieszać odnośników w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zgody bądź poparcia z naszej strony, jeżeli takie nie istnieją.

Nie wolno zamieszczać odnośników prowadzących z jakichkolwiek witryn niebędących Państwa własnością.

Naszej strony nie wolno zamieszczać jako części innej strony, jak również zamieszczać odnośników do jakichkolwiek innych podstron, niż strona domowa. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczanie odnośników bez ostrzeżenia.

W przypadku zamiaru wykorzystania jakichkolwiek materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej w sposób inny od wymienionych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem info@cubis-systems.com.


Odnośniki z naszej Strony

W przypadku, gdy nasza strona zawiera odnośniki do innych stron albo zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, takie odnośnik zamieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad treścią takich stron czy zasobów, i nie ponosimy odpowiedzialności ani za nie, ani za jakiekolwiek straty bądź szkody powstałe z ich wykorzystania.


Prawo właściwe i jurysdykcja sądów

Sądy angielskie będą wyłącznie właściwe przy rozstrzyganiu jakichkolwiek roszczeń wynikających albo związanych z odwiedzinami na naszej strony. Jakkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania o naruszenie niniejszego Regulaminu w kraju Państwa pobytu albo innym kraju właściwym. Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu.


Znaki towarowe

Cubis jest znakiem towarowym należącym do Cubis Systems.


Zmiany

Mamy prawo wprowadzania zmian do Regulaminu poprzez uaktualnienie niniejszej strony. Należy regularnie odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z ewentualnym zmianami, które mogą Państwa dotyczyć. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zastąpione postanowieniami bądź zawiadomieniami opublikowanymi w innych częściach naszej Strony.


Państwa uwagi

W przypadku jakichkolwiek uwag na temat materiałów zamieszczonych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem info@cubis-systems.com.

 

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie.